JÄSENET

Pirjo Aaltonen
Irja Ahtovirta
Tiiu Anttinen
Martin Bircher
Björgvin Björgvinsson
Nana Cihangir
Jenni Emilia
Varpu Eronen
Tuula Gonzalez
Nia Maria Haaranen
Sanna Halme
Antti Halonen
Sirpa Hannele Heinonen
Meri Hietala
Säde Hirvonen
Elsa Hulkkonen
Marja-Leena Hulkkonen
Ninni Karjalainen
Heta Kasurinen
Hanna Kettunen
Marko Kivioja
Brenda Jiménez
Kipa Kiri
Eija Kylliäinen
Erik Laine
Heidi Laukka
Leena Liljeström-Puntanen
Heidi Lipiäinen
Sanna Majander
Tiina Marjeta
Markku Metso
Pekka Nissinen
Nina Palmros
Hanna Peräkylä
Eeva-Liisa Puhakka
Manja Riihelä
Minna Rissanen
Riikka Rosmar
Mikko Sakala
Jouni Salonen
Katariina Silvola
Ulla Sinkkonen
Piipa Toivonen
Anssi Uusnäkki
Ville Viinikainen
Kati Välimäki

KUNNIAJÄSENET:
Marjo Lahtinen
Irmeli Tarmo