JÄSENET

Pirjo Aaltonen
Irja Ahtovirta
Tiiu Anttinen
Martin Bircher
Björgvin Björgvinsson
Jenni Emilia
Tuula Gonzalez
Nia Maria Haaranen
Sanna Halme
Antti Halonen
Meri Hietala
Säde Hirvonen
Elsa Hulkkonen
Marja-Leena Hulkkonen
Brenda Jiménez
Kipa Kiri
Raakel Kuukka
Erik Laine
Leena Liljeström-Puntanen
Heidi Lipiäinen
Sanna Majander
Nana Matikkala
Tiina Marjeta
Markku Metso
Pekka Nissinen
Nina Palmros
Hanna Peräkylä
Eeva-Liisa Puhakka
Manja Riihelä
Minna Rissanen
Mikko Sakala
Jouni Salonen
Katariina Silvola
Ulla Sinkkonen
Piipa Toivonen
Ville Viinikainen
Riitta Virtanen
Kati Välimäki

KUNNIAJÄSENET:
Marjo Lahtinen
Irmeli Tarmo