JÄSENET

Pirjo Aaltonen
Irja Ahtovirta
Tiiu Anttinen
Jenni Autio
Martin Bircher
Björgvin Björgvinsson
Jenni Emilia
Tuula Gonzalez
Sanna Halme
Antti Halonen
Meri Hietala
Säde Hirvonen
Elsa Hulkkonen
Marja-Leena Hulkkonen
Brenda Jiménez
Maria Kausalainen
Kipa Kiri
Tiina Kivinen
Raakel Kuukka
Erik Laine
Marleena Liikkanen
Leena Liljeström-Puntanen
Heidi Lipiäinen
Sanna Majander
Tiina Marjeta
Nina Moilanen
Markku Metso
Pekka Nissinen
Nina Palmros
Markku Palmumaa
Hanna Peräkylä
Jonne Pitkänen
Pirkko Porkka
Eeva-Liisa Puhakka
Manja Riihelä
Minna Rissanen
Mikko Sakala
Jouni Salonen
Katariina Silvola
Ulla Sinkkonen
Arja Vaija
Ville Viinikainen
Riitta Virtanen
Kati Välimäki

KUNNIAJÄSENET:
Marjo Lahtinen
Irmeli Tarmo