JÄSENET

Pirjo Aaltonen
Irja Ahtovirta
Tiiu Anttinen
Jenni Autio
Martin Bircher
Björgvin Björgvinsson
Jenni Emilia
Tuula Gonzalez
Sanna Halme
Antti Halonen
Meri Hietala
Säde Hirvonen
Elsa Hulkkonen
Marja-Leena Hulkkonen
Brenda Jiménez
Maria Kausalainen
Kipa Kiri
Tiina Kivinen
Raakel Kuukka
Marleena Liikkanen
Leena Liljeström-Puntanen
Heidi Lipiäinen
Sanna Majander
Nina Moilanen
Markku Metso
Pekka Nissinen
Nina Palmros
Markku Palmumaa
Hanna Peräkylä
Jonne Pitkänen
Pirkko Porkka
Manja Riihelä
Minna Rissanen
Mikko Sakala
Jouni Salonen
Katariina Silvola
Ulla Sinkkonen
Arja Vaija
Ville Viinikainen
Riitta Virtanen
Kati Välimäki

KUNNIAJÄSENET:
Marjo Lahtinen
Irmeli Tarmo